DE KROM B.V. LEERLINGENPLOEG

DE KROM B.V. LEERLINGEN PLOEG

Plan van aanpak | Leerlingen | Social return

AANLEIDING LEERLINGENPLOEG

AANLEIDING LEERLINGENPLOEG

In de grond-, weg- en waterbouw in West-Brabant wordt een substantieel personeeltekort voorzien. Dit komt naast de aantrekkende economie (uitbreidingsvraag) ook door de sterke vergrijzing waar de sector mee te kampen heeft (vervangingsvraag). Een van de oplossingen om in de personeelsbehoefte te voorzien, wordt gezocht in het opleiden van bijstandsgerechtigden tot gecertificeerde stratenmakers. Voor gemeenten ligt er een kans om hieraan invulling te geven via het social return-beleid bij aanbesteding van infrastructurele werken.

PILOT LEERLINGENPLOEG INFRA

PILOT LEERLINGENPLOEG INFRA

Via het gemeentelijk inkoopbeleid kan instroom in de sector vanuit gemeentelijke doelgroepen tot stand worden gebracht, o.a. door het opnemen van social return-eisen in bestekken.

Binnen de D6-samenwerking wordt momenteel een gezamenlijk SROI-beleid uitgewerkt. Vooruitlopend hierop willen de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk een pilot starten waarbij de gemeenten onderhoudswerkzaamheden bestemmen voor een nog op te richten leerlingenploeg infra. 

In samenwerking met het Werkplein Hart van West-Brabant wordt een leerlingenploeg samengesteld, die naast leerling-stratenmakers bemenst wordt met een ervaren leermeester. Voor de duur van in eerste instantie 1 jaar staan beide gemeenten garant voor voldoende werkzaamheden om nieuwe arbeidskrachten via een opleidingstraject beroepsbegeleidende leerweg (BBL) op te kunnen leiden tot het vak van stratenmaker.

Door werkzoekenden een traject aan te bieden op het vakgebied van grond- weg- en waterbouw worden de volgende doelstellingen beoogd:

 • een bijdrage te leveren aan instroom van nieuw (toekomstig) personeel in de infra-sector;
 • structurele arbeidsinpassing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • besparing op de uitkeringslasten voor de gemeenten;
 • daarmee wordt concreet invulling gegeven aan de bestuurlijke wens tot social return op gemeentelijke opdrachten;
 • duurzame inzet van een ervaren kracht(en) als leermeester voor de nieuwe instroom.

Bij succesvol verloop van de pilot kan de voorgestelde aanpak gecontinueerd worden en verbreed worden naar de andere D6-gemeenten, danwel onderdeel worden van het beoogde gezamenlijke SROI-beleid.

Vormgeving en inzet leerlingenploegen

Vormgeving en inzet leerlingenploegen

Voorgesteld wordt een pilot te starten met één leerlingenploeg, bestaande uit twee tot drie leerlingen aangevuld met een stageplek (snuffelstage voor potentiële toekomstige deelnemers aan de leerlingenploeg). De nieuwe arbeidskrachten in deze leerlingenploeg worden door de opdrachtnemers ingezet bij de uitvoering van voor deze leerlingenploeg geselecteerde onderhoudswerkzaamheden. De nieuwe arbeidskrachten wordt een arbeidsovereenkomst geboden in het kader van een BBL-opleidingstraject waarbij zij gedurende de looptijd van de opleiding werkzaam zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden binnen de twee gemeenten (Etten-Leur en Moerdijk). Na afronding van het BBL-traject kan de arbeidskracht doorstromen naar een reguliere baan binnen de sector.

OPDRACHTNEMERSCHAP

OPDRACHTNEMERSCHAP

Uitbesteding werkzaamheden

Inzet van arbeidskrachten in een opleidingstraject BBL betekent directe arbeidsinschakeling van bijstandsgerechtigden. Het BBL-traject is een leerwerktraject waarbij de leerlingen op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst treden bij een formele werkgever. De te vormen leerlingenploeg is echter geen zelfstandige entiteit en kan derhalve niet optreden als opdrachtnemer.

Opdrachtnemerschap de Krom B.V.

Daarom wordt voorgesteld de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden onderhands te gunnen aan De Krom BV. De Krom BV zal optreden als formele opdrachtnemer en zal zorgdragen voor de inschakeling van de leerlingenploeg op de geselecteerde werkzaamheden. De Krom fungeert eveneens als achtervang in geval de leerlingenploeg niet in staat is de werkzaamheden te verrichten. De Krom B.V. levert een ervaren leermeester t.b.v. de leerlingenploeg en zal het opleidingstraject van de leerlingen coördineren . De Krom BV zorgt ook voor een deugdelijke afzetting conform CROW publicatie 96b en zal zorgen voor diverse leveranties van o.a. inboetstenen, zand etc.

De gemeente Moerdijk heeft reeds een contract met De Krom BV. ten behoeve van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Dit contract kent voorwaarden ten aanzien van social return en inschakeling van de leerlingenploeg past binnen deze voorwaarden.  Daarnaast heeft de gemeente Etten-Leur een budget beschikbaar gesteld mede vanuit het sociaal domein voor de start van deze leerlingenploeg.

Werkgeverschap

Om het werkgeverschap voor de BBL-leerlingen te borgen wordt de stichting Vidaro[1]als schakel tussen opdrachtnemer en de opdrachtgevende gemeenten geplaatst. Deze stichting draagt eveneens zorg voor de inzet van de leerlingenploegen bij de verschillende opdrachtnemers en is het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemers van gemeentelijke inkoopopdrachten.

Conceet betekent dit dat:

 • BBL-leerlingenploeg wordt samengesteld met bijstandsgerechtigden van beide gemeenten;
 • de BBL-leerlingen een arbeidsovereenkomst aangaan met Stichting Vidaro;
 • Vidaro in samenwerking met het Werkplein HvWB zorgdraagt voor de selectie van potentiële leerlingen;
 • Vidaro in overleg met de opdrachtnemers zorgdraagt voor de planning van de inzet van leerlingploegen.
 • hoewel De Krom BV. de contractpartij is voor de gemeenten, heeft Stichting Vidaro geen directe rol bij de uitvoering van de werkzaamheden en inschakeling van de leerlingenploeg. Vidaro verzorgt de opleiding en de communicatie tussen leerlingen en opleidingsbedrijf en de Krom BV verzorgt de coördinatie een aansturing van de leerlingenploeg.

Kosten leerlingenploeg

KOSTEN LEERLINGENPLOEG

De kosten van de BBL-leerlingenploeg bestaan uit:

 1. de kosten van het BBL-traject (loon- en opleidingskosten);
 2. werkuitrusting (kleding en gereedschap);
 3. de kosten voor de coördinatie door stichting Vidaro;
 4. de salariskosten leermeester;
 5. transport leerlingenploeg naar werklocatie.
 6. Gereedschappen leerlingenploeg en leermeester op werklocatie (trilplaat, knipper, kruiwagen, bandenzaag en diverse handgereedschappen)

De kosten N.B. Tarief is inclusief werkgeverslasten:

 • De kosten voor leermeester incl. transport: € 44,- / uur
 • De kosten per leerling incl. vervoer bedraagt € 30,50 / uur

De Krom BV hanteert voor de begeleiding (uitvoeringskosten) een opslagpercentage van 5% en voor de algemene kosten een opslagpercentage van 7%. Totaal 12% komt bovenop het uurtarief en leveranties. Deze kosten dienen dus gedekt te worden uit de opdrachten van de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk waar de leerlingenploeg  wordt ingezet. Het streven is te komen tot een gelijke verdeling van opdrachten tussen beide gemeenten, en daarmee een gelijke verdeling van de kosten.

RISICO'S

RISICO'S

 • Uitval leerlingen waardoor de continuïteit van de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden in het geding kan komen.

Dit laatste risico wordt ondervangen door de contractering van de Krom BV. De Krom BV. Stelt zich garant voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden in het geval de leerlingenploeg niet in staat is de werkzaamheden te verrichten.